REGULAMIN KROLEWSKI.COM.PL

Regulamin sklepu internetowego KROLEWSKI.COM.PL

 1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
  3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  5. DOSTAWA
  6. PŁATNOŚĆ
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1./ DEFINICJE

 1. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba  fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę kupna lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy kupna lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO (KONTO KLIENTA)– podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m .in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 5. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym (przedmiot dostarczony może się różnić od załączonego zdjęcia w sklepie) będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN–  regulamin Sklepu internetowego.
 7. REJESTRACJA–czynność jednorazowa , polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie.
 8. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem KROLEWSKI.COM.PL. Za pośrednictwem Sklepu Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży.
 9. SPRZEDAWCA– FHU Królewski Józefa Ćwiek z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Broniewskiego 13, NIP 577 101 37 53, REGON 150932894, adres poczty elektronicznej: biuro@krolewski.com.pl, numer telefonu: (+48) 691034219 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 10. STRONA– Klient, Sprzedawca.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży wybranego przez Klienta Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
  pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. USŁUGODAWCA– FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek z siedzibą w Myszkowie (42-300) ul. Broniewskiego 13, NIP 577 101 37 53 REGON 150932894, adres poczty elektronicznej: biuro@krolewski.com.pl, numer telefonu: (+48) 691034219 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
 14. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.
 15. GATUNEK II – towar przeceniony ze względu na wady produkcyjne lub transportowe. Możliwe rysy, pozostałości po kleju ,i inne.. (W tytule oferty zawsze znajduje się taka informacja.)
 16. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 18. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 19. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 20. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
  FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek z siedzib w Myszkowie(42-300) ul. Broniewskiego 13
  NIP 5771013753
  REGON 150932894
  Adres poczty elektronicznej: biuro@krolewski.com.pl
  Adres strony internetowej: www.krolewski.com.pl
  Numer telefonu: 691034219(opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora)
  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 21. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 22. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
 23. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 24. Komputer z dostępem do Internetu;
 25. Dostęp do poczty elektronicznej.
 26. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 27. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.(zakaz kopiowania udostępniania materiałów ze strony)
 28. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 29. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 30. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 31. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka). Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 32. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych: Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
  trwania umowy. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 33. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  Ogłoszenia, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce  „Kontakt”
  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co
  powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Sklep skontaktuje się z Klientem w celu zweryfikowania zamówienia oraz jego ewentualnej korekty.
 34. DOSTAWA
  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka Produktu zostanie zrealizowana w terminie określonym w opisie zakupionego produktu
  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
  a./transportem własnym; lub
  b./ za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są
  dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce np. „Kontakt”
  Wypełniając formularz należy uzupełnić dane Płatnika – Zamawiającego oraz dane do wysyłki – dane Obdarowywanego.
 35. PŁATNOŚĆ
  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1./ Za pobraniem;
  2./ Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie
  Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
  3./Płatności elektroniczne Pay-u.
  W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 36. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  –  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krolewski.com.pl i jednocześnie w formie listownej – papierowej na adres FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek  ul. Broniewskiego 13   42-300 Myszków
  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1./ dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2./ dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek ul. Broniewskiego 13   42-300 Myszków;.
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a./o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  (b)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  (c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  (d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  (e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 37. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na
  adres: FHU KRÓLEWSKI  „Reklamacja”  ul. Broniewskiego 13   42-300 Myszków  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krolewski.com.pl z tytułem „Reklamacja” i numerem zamówienia Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: FHU KRÓLEWSKI  „Reklamacja”  ul. Broniewskiego 13  42-300 Myszków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krolewski.com.pl z tytułem „Reklamacja” i numerem zamówienia.
  Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 38. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny na stronie www.krolewski.com.pl oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
 39. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów znajdują się w zbiorze danych sklepu   FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu realizacji składanych zamówień oraz korespondencji pomiędzy naszą firmą a Klientami.
 40. Nie udostępniamy danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim. Każda osoba, której dane znajdują się w naszym zbiorze, ma prawo do ich przeglądania, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania bądź usunięcia z naszego zbioru.
 41. RODO:Kto jest administratorem Twoich danych osobowych:Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek z siedzibą w Myszkowie ul. Broniewskiego 13, zwany dalej Firma.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: biuro@krolewski.com.pl, adres pocztowy: FHU KRÓLEWSKI Józefa Ćwiek (42-300) Myszków ul. Broniewskiego 13.Skąd mamy Twoje dane?Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z transakcjami na sklepie na stronie internetowej:

  WWW.krolewski.com.plWWW.nowoczesneupominki.pl

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę?

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem na sklepie transakcji

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze sklepu w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie FHU KRÓLEWSKI;
  • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy, którym jest:

  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • prowadzenie badań i analiz Firmy między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Firma przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Firma wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie na sklepie bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec FHU KRÓLEWSKI w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji na sklep, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 2,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  NIE

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Regulamin